ایران ، اصفهان ، هاستل رگ راگ: چه چیزی در این مکان، خاص است؟
رگ راگ مهمانانش را دوست دارد.
تصویری که از اقامت در رگ راگ بخاطر خواهیم داشت احساسِ آرامشی ست نظیر فضای صمیمی خانه‌مان، افراد متفاوتی ست که ملاقات میکنیم و لحظاتی ست که می خندیم ، دوست داشته می شویم و دوست خواهیم داشت.
سفرمان زمانی دلنشین خواهد بود که احساس آشنای بودن در خانواده را در مکانی جدید تجربه کنیم.
شروع روزی جدید در فضایی جدید پس از دوش آب گرم و نوشیدن قهوه حینِ تماشای حیاط سرزنده ی رگ راگ ، و موسیقی ای که همیشه در فضا حاضر است.
و هنگام غروب،تماشای آسمانِ گرگ و میش بر بام. فضایی که بار دیگر زنده بودن و نفس کشیدنمان را یادآوری می کند .
شاید تنها به رگ راگ بیاییم اما در رگ راگ تنها نمی مانیم.
تیم رگ راگ نه فقط برای رفع نیازها بلکه برای ایجاد انرژی و نشاط و لبخند تلاش می کند .
هم نشینی با افرادی از هر نقطه ی کشورمان و همینطور دنیا و گفت و گو از تجربیاتمان و امکانِ شنیدن و شنیده شدن در مکانی که به همین منظور طراحی شده.
ساختن خاطراتی که یادآوری و بازگو کردن آنها برایمان شیرین و فراموش ناشدنی خواهد بود.
اشتیاق به دیدن و آموختن، بی قراری برای تجربه کردن و نشاط برای زندگی کردن ، احساسی ست که توسط حضور مهمانانِ پیشین، به خوردِ رگ راگ رفته.
ما و لحظاتی که بودیم در خاطرات رگ راگ می مانیم و روحش را تشکیل می دهیم.
صمیمیت و رفاقت است که در این مکان، خاص است.
مهمانان گرچه کوتاه ، در خانواده خواهند بود.

شماره تلفن هاستل رگ راگ: ۰۹۱۳۱۱۸۲۷۰۷